Presentació

Des de la creació a l’any 1981 del Laboratori del Centre de Medi Ambient com a entitat col·laboradora del Ministerio de Industria y Energia en matèria de medi ambient industrial a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona de la Universitat Politècnica de Catalunya, s’han anat realitzant tasques específiques en matèria docent, de recerca  i de servei a empreses i administració pública. En els darrers anys l’activitat de recerca s’ha centrat fonamentalment en el desenvolupament de metodologies i equips adreçats a l’avaluació real de la qualitat de l’aire.


Els diferents desenvolupaments s’han realitzat per donar resposta a una creixent demanda social pel que fa a la qualitat de l’aire. S’ha treballat en generar eines de control per la caracterització dels compostos generadors d’episodis d’olors, per la determinació del seu origen, caracterització de la contaminació orgànica (compostos orgànics volàtils (COV), semivolàtils (SCOV) i hidrocarburs aromàtics policíclics (HAP),..) en aire urbà tant en ambients interiors com exteriors, en el disseny d’equips captadors amb activació remota i automàtica, en la modelització d’impactes de fonts emissores en zones urbanes i en zones d’orografia complexa, sistemes de planificació territorial, etc...

 

Les tecnologies d’avaluació s’han ampliat a la caracterització de les emissions d’activitats tant canalitzades com difuses, emissions de materials i determinació de l’eficiència de reducció de contaminants de materials adsorbents o catalítics.

 

Les tecnologies desenvolupades han estat validades mitjançant l’avaluació de resultats a escala real i en publicacions científiques internacionals d’alt impacte.