Comparteix:

Control de la qualitat de l'aire en àrees urbanes

Des de la creació a l’any 1981 del Laboratori del Centre de Medi Ambient com a entitat col·laboradora del Ministerio de Industria y Energia en matèria de mediambient industrial a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona de la Universitat Politècnica de Catalunya, s’ha anat realitzant tasques específiques en materia docent, recerca i servei a activitats i administracions públiques. En els darrers anys l’activitat de recerca s’ha centrat fonamentalment en el desenvolupament de metodologies i equips adreçats a l’avaluació real de la qualitat de l’aire.

 

Els diferents desenvolupaments han estat dirigits a donar resposta a una creixent demanda social pel que fa a la qualitat de l’aire. S’ha treballat en generar eines de control per la caracterització dels compostos generadors d’episodis d’olors, per la determinació del seu origen, caracterització de la contaminació orgànica (compostos orgànics volàtils, semivolàtils i hidrocarburs aromàtics policíclics,..) en aire urbà tant en ambients interiors com exteriors, en el disseny d’equips captadors amb activació remota i automàtica, en la modelització d’impactes de fonts emissores en àrees urbanes i en àrees d’orografia complexa, sistemes de planificació territorial, etc...Les tecnologies que es relacionen han estat validades mitjançant l’avaluació de resultats a escala real i acceptats en publicacions científiques internacionals.

 

 

El LCMA disposa actualment de la tecnologia per la realització del següent servei d’avaluació de qualitat de l’aire exterior:


  • Control de compostos orgànics volàtils (COVS) en aire. Controls de qualitat de l’aire en àrees urbanes. Detecció, identificació i quantificació de COVS per mostreig dinàmic i anàlisi per desorció térmica acoblada a cromatografia de gasos/masses (DT-GC/MS)
  • Control de compostos orgànics semivolàtils (SCOV) i hidrocarburs aromàtics policíclics (HAP) en fase gasosa
  • Control de partícules sòlides en suspensió, PM10 i PM2,5 en aire per anàlisi gravimètric (CAV). Correlacions entre les fraccions.
  • Control de metalls pesants en aire per presa de mostres gravimètrica i anàlisi per plasma d’inducció acoblat a espectrometria de masses (ICP-MS)
  • Control d’hidrocarburs aromàtics policíclics (PAH) en fase particulada mitjançant presa de mostres amb CAV i anàlisi per cromatografia de gasos/masses.
  • Control d’episodis d’olor. Identificació i quantificació dels compostos generadors mitjançant captació dinàmica i anàlisi per desorció térmica acoblada a cromatografia de gasos/masses (DT-GC/MS)
  • Determinació de l’Índex de Molèstia (IMO) mitjançant control social
  • Identificació de l’origen de les fonts productores dels episodis mitjançant anàlisi de les dades procedents de l’estudi meteorològic, control químic, social i modelització numèrica (retrotrajectòries,..)
  • Estudis de dispersió atmosférica d’activitats instal·lades mitjançant la caracterització dels focus emissors i l’aplicació de models matemàtics:TAPM, CALPUFF, LCMA, AERMOD,...
  • Planificació de processos discontinus en activitats potencialment emissores. Programes de minimitzacions d’impactes mitjançant estudi dels processos, caracteritzacions d’emissions, anàlisi meteorològica de la zona i aplicació de models de dispersió (TAPM, CALPUFF, LCMA, AERMOD,...)
  • Elaboració de mapes de qualitat de l’aire en àrees urbanes mitjançant control químic. Integració de les dades en sistemes d’informació geogràfica
  • Elaboració de mapes d’olor mitjançant control químic en àrees urbanes. Integració de les dades en sistemes d’informació geogràfica
  • Disseny de programes de control d’olors i qualitat de l’aire en àrees urbanes
  • Aplicació de la norma olfactomètrica VDI 3940 en àrees urbanes
  • Elaboració de mapes de predicció d’impactes pel disseny de minimització de despeses de programes de control mitjançant modelització numèrica
  • Elaboració de mapes de predicció d’impactes adreçats a planificació territorial
  • Elaboració de mapes d'impacte de trànsit intern i extern d'àrees urbanes