Qualitat aire exterior

CONTROL DE COMPOSTOS GASOSOS I FASE PARTICULADA

IDENTIFICACIÓ I QUANTIFICACIÓ DE COMPOSTOS ORGÀNICS VOLÀTILS. METODOLOGIES


La metodologia i equips de control químic s’han dirigit a l’avaluació dels nivells de concentració de compostos orgànics volàtils (COV) degut a la seva elevada contribució segons el seu volum d’emissió, al seu baix control i al seu interés pel que fa a la salut pública degut al potencial tòxic de diferents famílies (organoclorats, organonitrogenats, aromàtics, aromàtics policíclics,....). La manca de dades d’emissió, donat el seu baix control, exigia el desenvolupament d’una metodologia d’un ampli espectre de contaminants. La metodologia (Ribes et al, 2007) està fonamentada en la captació dinámica mitjançant un sistema multillit d’adsorbents i anàlisi per desorció térmica acoblada a cromatografia de gasos amb detector d’espectrometria de masses (DT-CG/MS). Per aplicacions relacionades majoritàriament amb la identificació de compostos generadors d’episodis d’olors i per l’avaluació també de nivells d’immissió de COVS s’ha desenvolupat i construït un equip (Roca et al, 2006) per la captació dinàmica amb diferents característiques associades a assegurar la qualitat de la presa de mostres (material inert, mesurador de cabal amb un ampli rang de cal·libració, programador de seqüències i activació remota per radiofreqüència o telefonía mòbil).

 

Les aplicacions realitzades en escenaris reals del sistema captador han estat les següents :

 

> Captació d’episodis d’olor mitjançant control social (activació i desactivació pel propi afectat o bé per tècnics o policia municipal) situat en punts fixes o bé en vehicles (versió mòbil)

> Determinació de nivells d’immissió en àrees urbanes. Elaboració de mapes de concentració i d’olor

> Captació d’episodis d’olor i qualitat de l’aire en ambients interiors (avaluació de deficiències de disseny de sistemes de ventilació, avaluació d’impactes de fonts externes potencialment generadores de casos de sensibilitat química múltiple,....)

> Avaluació d’eficiència de sistemes reductors de nivells de concentració de COV per la millora de la qualitat de l’aire en ambients interiors

 

Referències :

 

  • Ribes, A., Carrera, G., Gallego, E., Roca, F.J., Berenguer, M.J., Guardino, X., “Development and validation of a method for air quality and nuisance odors monitoring of volatile organic compounds using multisorbent adsorption and GC/MS thermal desorption system”, Journal of Chromatography A, 1140, pp. 44-55 (2007)
  • Roca, F.J., Corruchaga, A., Folch, J., ”Captador dinámico de olores y compuestos tóxicos en aire con activación remota”, ES 2 311 396 B1, Oficina Española de Patentes y Marcas, Madrid (2006)
  • Gallego, E., Alarcon, M., Roca, F.J., Perales, J.F., Soriano, C, Guardino, X., “Identification of the origin of odour episodes through social participation, chemical control (DT-GC/MS) and numerical modelling”, Atmospheric Environment,42, 8150-8160 (2008)
  • Gallego, E., Roca, F.J., Perales, J.F., Guardino, X., “Simultaneous evaluation of odor episodes and air quality. Methodology to identify air pollutants and their origin combining chemical analysis (TD-GC/MS), social participation and mathematical simulations techniques“ Air Quality in the 21 st Century, pp. 139-209,  ISBN 978-1-60456-793-9 NovaPublishers, NY, (2008)
  • Gallego, E., Roca, F.J., Perales, Guardino, X. “Odour control in urban areas originated from multiples focuses. Identification of potencially tòxics compounds” Advanced in Environmental Research, ISBN 978-1-61942-785-3, ISN 2158-5717,  NovaPublishers, p. 261-288 NY (2011)
  • Gallego, E., Roca, F.J., Guardino, X., Rosell, M.G., "Compuestos orgánicos volátiles: Determinación ambiental mediante captación en tubos multilecho y análisis DT-CG-EM" NTP 978, Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) (2013)

 


Sistemes adsorbents

Captador dinàmic LCMA

Desorció tèrmica – GC/MS

 


Figura 1. Cromatograma screening mostra d’aire urbà : identificació i quantificació de compostos

 

 

MAPES DE CONCENTRACIONS


L’aplicació del control químic en àrees urbanes mitjançant un programa de control amb la identificació dels compostos detectats a l’aire permet generar els corresponents mapes de concentració a nivell de compost individual i per famílies químiques. La distribució dels nivells de concentració dels diferents contaminants permet un primer nivell d’informació dels orígens de les fonts emissores com podem observar a la figura 2

 


Figura 2. Mapes compostos individuals

Mapes famílies :Compostos organoclorats

 

CARACTERITZACIÓ FASE PARTICULADA


El Servei del LCMA permet la caracterització de la fase particulada PM10, PM2,5, partícules en suspensió i partícules sedimentables i la identificació i quantificació d’hidrocarburs aromàtics policíclics (HAP).

 

Figura 3. Captador de partícules (fracció PM10 i PM2,5)

 

Taula 1. Nivells de concentració d’hidrocarburs aromàtics policíclics a la fase particulada PM10 en una àrea urbana amb impacte d'una fundició d'alumini