Control d'emissions

Les tècniques i equips disponibles del LCMA permeten tant el control en conductes d’expulsió de gasos com emissions difuses (àrees superficials com abocadors o bé d’emissió de materials) mitjançant la determinació de:

 

Paràmetres d’emissió :

  • Velocitat i cabal dels gasos
  • Temperatura
  • Humitat

 

Compostos emessos :

  • Inorgànics : SO2, CO, CO2, NOx, …..
  • COVs :

- Compostos individuals de les diferents famílies químiques : aldehids, alcohols, cetones, èsters, èters, àcids carboxílics, aromàtics, nitrogenats, sofrats, terpens, glicols, etc…

- Carboni orgànic total (COT) : valor global que pot tenir interès quan prèviament es determinen els compostos a nivell individual

- Hidrocarburs aromàtics policíclics (en fase gasosa i particulada)

  • Partícules


Control d’emissions en conductes d’emissió

Control d’emissions industria flexogràfica (emissions com a carboni orgànic total/m3)

 

 

Control d’emissions de COV en una planta de tractament de residus

 


Control d’emissions difuses (emissió de materials)

Control d’emissions d’hidrocarburs aromàtics policíclics (indústria de creosotat de fusta)

 

Taula 1. Evolució al llarg dels dies dels nivells de concentració de COV i HAP emesos per material de

fusta tractada amb creosota


DATA recepció

27-3

26-3

23-3

22-3

21-3

20-3

benzonitril

µg/m3

µg/m3

µg/m3

µg/m3

µg/m3

µg/m3

fenol

654,0

370,9

219,7

104,2

510,6

193,2

naftalè

1078,6

1283,9

1834,4

1130,8

3601,3

2256,6

2-metilnaftalè

24058,9

12808,8

6310,1

3555,7

7536,2

3324,1

1-metilnaftalè

2247,6

574,9

555,5

142,7

4039,7

275,0

bifenil

94,4

58,3

65,9

36,3

135,2

57,3

1-etilnaftalé

845,1

471,5

575,7

354,0

734,6

378,2

2,6-dimetilnaftalè

62,7

39,3

33,9

24,5

45,5

27,0

1,2-dimetilnaftalé

109,2

61,8

57,8

42,5

53,6

38,0

benzofurà

77,9

47,4

57,1

39,8

50,7

32,7

dibenzofurà

n.d.

n.d.

n.d.

1,05

n.d.

n.d.

Benzo(b) tiofè

16,57

8,97

5,22

3,78

7,12

3,88

n.d. : no detectat

 

Control d’emissions difuses (emissió superficial)

Control de l’emissió superficial de COV en un abocador clausurat de residus

 

Bibliografia

  • Gallego, E., Perales, F.J., Roca, F.J., Guardino, X., Berenguer, M.J., “VOC and PAH emissions from creosote-treated wood in a field storage àrea”, Science of Total Environment, 402, 130-138(2008)